منوی دسته بندی
عضویت

صفات رهبری

صفات رهبری

در یك نظرسنجی كه توسط انجمن مدیریت آمریكا حمایت مالی شد ، از 1500 مدیر در سراسر كشور انجام شد كه به دنبال چه ارزش ها ، ویژگی ها یا ویژگی هایی در بالادستی خود هستند. صداقت ، صلاحیت و توانایی الهام بخش و جهت دهی از رایج ترین پاسخ ها بود. یک بررسی پیگیری که شامل 2،600 مدیر سطح بالا بود ، مشخصه های زیر را جستجو می کند: صداقت (83 درصد) ، شایستگی (67 درصد) ، پیشرفت (62 درصد) و توانایی الهام بخش (58 درصد).

همه خصوصیات ذهنی هستند اما اندازه گیری آنها نسبتاً آسان است.

صداقت

صداقت – از طریق رفتار ، صداقت یا فقدان آن آشکار می شود ، به سرعت توسط مافوق و زیردستان مشاهده می شود. در مورد صداقت چیزهای زیادی می توان گفت ، اما مگر اینکه با رفتار ثابت ثابت شود ، معنای کمی دارد. رفتار تفاوت بین حرف و عمل را آشکار می کند و احساس اعتماد بین رهبر و پیرو را برقرار می کند. اگرچه فریب ، سرپوش گذاشتن و وعده های تحقق نیافته از جمله نمونه های آشکار عدم صداقت است ، اما عدم اعتماد به سخنان شخص به همان اندازه آسیب زننده است. اگر رهبر آنچه را می گوید باور ندارد ، چگونه انتظار دارد كه دیگران چنین كنند؟ سازگاری در آنچه گفته می شود و انجام می شود برای ایجاد احساس اعتماد لازم بین رهبر و پیرو ضروری است.

صلاحیت

صلاحیت – صداقت بدون صلاحیت ارزش کمی دارد. شایستگی ، هم توانایی و هم ادراک را در بر می گیرد. این به معنای داشتن چیزی فراتر از توانایی های فنی ، به معنای ایجاد این انتظار است که یک رهبر می تواند کار را به اتمام برساند. سوابق رهبر بر انتظارات تأثیر می گذارد. اگر سابقه مخلوط شود ، انتظار آینده متزلزل خواهد بود.

پیشرفت

پیشرفت – توانایی هدایت با چشم به آینده ، پیشرفت نیز در مدیریت جستجو می شود زیرا یک رهبر مترقی تغییرات و مشکلات را پیش بینی می کند و برای راه حل ها برنامه ریزی می کند. مدیر پیشرو هیچ بینایی بیننده نیست ، بلکه یک هدف ساز استراتژیک با انتظارات واقع بینانه است. وی نیاز به تغییر را می بیند و سپس با وظیفه ایجاد آن روبرو می شود. خواه این تغییر شامل یک سیستم بازاریابی جدید ، سیاست پرسنل یا خط تولید باشد ، رهبر برای پیاده سازی آن به پیروان نیاز دارد.

الهام

الهام – به تعبیری ، الهام به معنای تزریق دیگران با اشتیاق و انرژی در هنگام برقراری ارتباط بینایی یا مفهومی است. این توانایی توصیف و استخدام همزمان است. و اگرچه ممکن است دشوار به نظر برسد ، اینطور نیست. اگر ایده منطقی باشد و نیاز احتمالی وجود داشته باشد ، ارائه آن با اشتیاق و اعتقاد صادقانه به موفقیت آن ، ایده را با انتظار در ذهن شنونده ادغام می کند.

در کنار هم ، صداقت ، شایستگی و توانایی الهام بخش و رهبری تدریجی شامل آنچه نامیده می شود اعتبار است. ارائه مدلی معتبر که پیروان بتوانند به دنبال آن باشند ، از آن الگو بگیرند و آن را تحسین کنند – این اصل رهبری است. شما با به چالش کشیدن یک رویه یا فرآیند ، طرح کلی گزینه ها ، ارائه چشم انداز جذاب از آینده و درخواست و تشویق مشارکت پیروان ، اعتبار ایجاد می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.