منوی دسته بندی
عضویت

بازاریابی عصبی

طبق آزمایش انجام شده بر روی افراد، تشخیص داده شده است که هنگام پرداخت پول به اندازه سوزن زدن در انگشت درد آور است.چند سال پیش به کمک دستگاه هوشمندی که کار آن عکس برداری از قسمت‌های مختلف مغز بود. و توسط دکتران ، بازاریابان عصبی صورت گرفته شده .

آیا خرید کردن دردآور است با بازاریابی عصبی درد را کاهش دهید.

طبق آزمایش انجام شده بر روی افراد، تشخیص داده شده است که هنگام پرداخت پول به اندازه سوزن زدن در انگشت درد آور است.چند سال پیش به کمک دستگاه هوشمندی که کار آن عکس برداری از قسمت‌های مختلف مغز بود. و توسط دکتران ، بازاریابان عصبی صورت گرفته شده .

بازاریابی عصبی

۴ روش بازاریابی عصبی برای سایت

چطو می‌توان بازاریابی عصبی را برای وبسایت خودمان به کار برد. بازاریابی عصبی چه مزیتی برای من دارد، چطور می‌توانم مشتریانم را زیاد کنم و…

بازریابی عصبی یا نورومارکتینگ چیست

بازاریابی عصبی نورومارکتینگ

تاریخچه بازاریابی عصبی/ سه بخش اصلی مغز/ مقایسه الگوهای رفتاری در بازاریابی عصبی/ درگیر کردن حواس 5 گانه دربازاریابی عصبی