منوی دسته بندی
عضویت
طبق آزمایش انجام شده بر روی افراد، تشخیص داده شده است که هنگام پرداخت پول به اندازه سوزن زدن در انگشت درد آور است.چند سال پیش به کمک دستگاه هوشمندی که کار آن عکس برداری از قسمت‌های مختلف مغز بود. و توسط دکتران ، بازاریابان عصبی صورت گرفته شده .

آیا خرید کردن دردآور است با بازاریابی عصبی درد را کاهش دهید.

طبق آزمایش انجام شده بر روی افراد، تشخیص داده شده است که هنگام پرداخت پول به اندازه سوزن زدن در انگشت درد آور است.چند سال پیش به کمک دستگاه هوشمندی که کار آن عکس برداری از قسمت‌های مختلف مغز بود. و توسط دکتران ، بازاریابان عصبی صورت گرفته شده .

بازریابی عصبی یا نورومارکتینگ چیست

بازاریابی عصبی نورومارکتینگ

تاریخچه بازاریابی عصبی/ سه بخش اصلی مغز/ مقایسه الگوهای رفتاری در بازاریابی عصبی/ درگیر کردن حواس 5 گانه دربازاریابی عصبی