منوی دسته بندی
عضویت
۱۳ رمز موفقیت فیس بوک

۱۳ رمز موفقیت فیس بوک

او “در مورد بازار تحقیق نکرد” ، برای ثبت اختراع یا علائم تجاری درخواست نکرد ، گروه های متمرکز را جمع نکرد و یا سایر کارهایی را که کارآفرینان باید انجام دهند انجام نداد.