منوی دسته بندی
عضویت
10 اشتباه مایکروسافت

۱۰ اشتباه بزرگ شرکت مایکروسافت

به طور همزمان یکی از موفق ترین شرکت های فناوری در جهان ، مایکروسافت در طول 40 سال سابقه خود فراز و نشیب های زیادی داشته است ، حداقل این که گفته شود.