منوی دسته بندی
عضویت
۵ اشتباه مدیریتی نوکیا

۵ اشتباه مدیریتی نوکیا

خیلی از ما تلفن همراه را با نوکیا شناختیم. اوایل دهه 70 بود که گفتند تلفن هایی آمده که همیشه همراهت هست و هر جا که خواستی می توانی با دیگران تماس بگیری