منوی دسته بندی
عضویت
12 نگرش یک کارآفرین

۱۲ نگرش یک کارآفرین

چه چیزی برای موفقیت صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان مهم است؟ دانش، مهارت و استعداد